شماره: 14965
1396/09/26
جلسه كميته HSR
جلسه كميته HSR

در روز يك شنبه مورخه 96/09/26 جلسه كميته HSR با حضور اعضاء كميته تشكيل وپس از اظهارات جناب آقاي دكتر جعفري زاده مدير محترم شبكه در خصوص اهميت طرح هاي پژوهشي وتاكيد بر تلاش همه همكاران در اين زمينه ،  هريك از اعضاء به بيان نقطه نظرات خود پرداختند و موارد زير به تصويب رسيد.

ا- مقرر گرديد خانم آمنه اوريايي كارشناس آموزش سلامت به عنوان رابط پژوهشي معرفي گردد.

2- مقرر گرديد جلسات كميته HSR به طور مستمر برگزار گردد.

3- مقرر گرديد كارگاه آموزشي روش تحقيق ومقاله نويسي براي كارشناسان ستادي برگزار گردد.

4- مقرر گرديد پروپوزالهاي تهيه شده پس از بررسي در كميته HSR  شهرستان توسط رابط پژوهشي پيگيري لازم بعمل آيد.

5- مقرر گرديد به پزشكان مراكز در خصوص ارائه طرح هاي پيشنهادي مكاتبه بعمل آيد

حق انتشار محفوظ است ©