شماره: 15131
1396/10/12
برگزاری کلاس آموزشی نقش تغذیه در پیشگیری وکنترل بیماریهای غیر واگیر
برگزاری کلاس آموزشی نقش تغذیه در پیشگیری وکنترل بیماریهای غیر واگیر

 در تاریخ 96/10/10 کلاس آموزشی "نقش تغذیه در پیشگیری وکنترل بیماریهای غیر واگیر" جهت کارکنان جهاد کشاورزی توسط واحد تغذیه این شهرستان برگزار شد. در این کلاس  آموزشی خانم اوریایی مسئول واحد تغذیه شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سیروان در مورد بیماریهای غیر واگیر مرتبط با تغذیه ، راههای پیشگیری از آنها ، آشنایی با گروههای غذایی ، عوارض کمبود آهن ، ویتامین دی ، داشتن فعالیت بدنی مطالبی ارائه دادند ودر پایان BMI تعدادی از کارکنان محاسبه شد و کارکنان از نزدیک با نحوه صحیح محاسبه BMI آشنا شدند.
حق انتشار محفوظ است ©