شماره: 15523
1396/11/25
کلاسهای آموزشی وتن سنجی کارکنان ادارات و همایش پیاده روی
کلاسهای آموزشی وتن سنجی کارکنان ادارات و همایش پیاده روی

در راستای اجرای برنامه های مربوط به پویش ملی سرطان و خود ایمنی در تاریخهای 96/11/01، 96/11/03 و 96/11/04  شبکه بهداشت ودرمان سیروان اقدام  به بر گزاری کلاسهای آموزشی پیاده روی عمومی وتن سنجی کارکنان اداره جات وهمچنین معرفی کارکنان به آزمایشگاه جهت چکاب رایگان نمود در این کلاسها صید محمد رضایی کارشناس مبارزه با بیماریها دراین خصوص به راهای پیشگیری ازسرطان وسرطانهای شایع درسطح کشور گرفتن قد وزن تعیین BMi روش تغذیه مناسب خطرسنجی افراد ومشخص شدن افراد درمحدوده قرمزمعرفی به متخصص پرداخت.

حق انتشار محفوظ است ©