شماره: 16487
1397/03/06
کمیته ارزیابی عملکرد واحدهای بهداشتی
کمیته ارزیابی عملکرد واحدهای بهداشتی

کمیته ارزیابی عملکرد واحدهای بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان در تاریخ 97/03/05 در محل دفتر معاونت بهداشتی برگزار گردید در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس هواسی معاونت محترم بهداشتی راهکار هایی را در خصوص چگونگی ارتقا شاخص های بهداشتی واحد های ستادی ارایه نمود و در ادامه بیان داشت که مدیریت و معاونت شبکه تمام سعی خود را می کنند که واحد های ستادی به جایگاه اصلی خویش برسند همچنین از سامانه سیب به عنوان  بحث اصلی کار شبکه نام بردند و ابراز کردند تمامی واحد ها می بایست تمام تلاش و جدیت خود را به کار گیرند و در ادامه افزودند که واحد های ستادی برنامه نظارتی خود را بصورت سه ماهه به معاونت بهداشتی شهرستان تحویل دهند و همچنین واحدها نظارت ها و پایش ها خود را بر اساس چک لیست استانی تنظیم کنند.

حق انتشار محفوظ است ©