شماره: 16779
1397/04/09
کارگاه آموزشی نوزادان و کودکان
کارگاه آموزشی نوزادان و کودکان

در تاریخ 97/04/03 کارگاه آموزشی نوزادان و کودکان واحد سلامت جمعیت و خانواده شهرستان سیروان برگزار گردید

این کارگاه  در کانون پرورش فکری شهرستان سیروان برگزار گردید و کلیه ی کارشناسان و بهورزان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان در آن حضور یافتند

در این کارگاه آموزشی کارشناسان واحد سلامت جمعیت و خانواده به بیان مطالبی در خصوص آموزش مراقبت های دوره نوزادی و کودکان، ثبت اطلاعات در سامانه سیب ، و همچنین اهمیت اجرای کلیه ی پیگیری ها  و ارجاع ها برای این گروه سنی پرداختند

حق انتشار محفوظ است ©