شماره: 18343
1397/06/14
بازدید رییس اداره بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت از سیروان
بازدید رییس اداره بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت از سیروان

روز سه شنبه در تاریخ 13/5/97 رییس اداره بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت بهمراه دکتر احسان زاده ،مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان و معاونت بهداشتی شبکه  از شبکه بهداشت شهرستان، خانه بهداشت سرابکلان و  مراکز بهداشت گوراب و قنات آباد بازدید بعمل آورد. در این سفر دکتر استواری در جریان فعالیت ها و شاخص های بهداشتی قرار گرفت و دستوراتی را در جهت بهبود شرایط بهداشتی صادر کرد.

حق انتشار محفوظ است ©