شماره: 18667
1397/07/14
کشف و ضبط مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته
کشف و ضبط مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته

طی بازدیدهای بعمل آمده کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت درمان سیروان از مراکز فروش موادغذایی در تاریخ 97/07/09 حدود 120 کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته کشف و ضبط گردید .لازم به ذکر است هرنوع شکایت در خصوص عرضه موادغذایی را به سامانه 190 گزارش نمایید.
حق انتشار محفوظ است ©