شماره: 23301
1398/03/05
جلسه کارگروه بسیج ملی کنترل فشارخون
جلسه کارگروه بسیج ملی کنترل فشارخون

بسیج ملی کنترل فشارخون

در تاریخ 98/02/29 جلسه کارگزوه بسیج ملی کنترل فشارخون شهرستان سیروان برگزار گردید.در این جلسه که با حضور مدیران دستگاه های شهرستان سیروان برگزار گردید مهندس سهراب نژاد مدیریت محترم شبکه ابتدا توضیحات مبسوطی را در خصوص علل بروز این بیماری ارایه نمودند.در ادامه ضمن معرفی اهداف و نقشه راه بسیج ملی کنترل فشارخون از مدیران دسگاه ها درخواست شد که در اجرای این طرح نهایت مساعدت و همکاری را بعمل آورند.

حق انتشار محفوظ است ©