شماره: 23478
1398/03/21
بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی از شهرستان سیروان
بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی از شهرستان سیروان

اولین بازدید شهرستانی ریاست  دانشگاه علوم پزشکی ایلام از شهرستان نوپای سیروان

ریاست  دانشگاه علوم پزشکی ایلام اولین بازدید شهرستانی خودرا از شهرستان نوپای سیروان آغاز نمود.در این بازدید که معاونت بهداشتی دانشگاه نیز حضور داشت دکتر کریمیان در ابتدا با حضور در مرکز قنات آباد آزمایشگاه این مرکز را افتتاح نمودند و از بخش های مختلف مرکز بازدید بعمل آرودند و نسبت به رفع نارسایی ها دستورات لازم را صادر کردند.سپس با حضور در سایر مراکز و خانه های بهداشت شهرستان در جریان دقیق مسایل و مشکلات بهداشتی شهرستان قرار گرفتند.در پایان با حضور در دفتر فرماندار ضمن بحث پیرامون خدمات بهداشت و درمان شهرستان مقرر گردید ریاست محترم دانشگاه به اتفاق فرماندار سیروان نسبت به عملیاتی کردن مجتمع درمان بستر شهرستان پیگیری های لازم را از وزیر محترم بهداشت بعمل آورند.

حق انتشار محفوظ است ©