X

 شهرستان سیروان  داراي حدود17 هزار نفر جمعیت می باشد جمعیت روستایی 14هزار نفر و جمعیت شهري 3000 هزار نفرمی باشد.

 
مرکز بهداشت شهرستان سیروان  با 4مرکز بهداشتی درمانی روستایی فعال  و 20خانه بهداشت و 1 مرکز بهداشتی درمانی شهري و 1پایگاه بهداشتی و یک مرکز تسهیلات زایمانی باارائه خدمات بهداشتی و درمانی جمعیت فوق را تحت پوشش قرار داده اند .
مختصری در مورد شهرستان سیروان:
شهرستان سیروان از شمال به شهر سرابله از جنوب به شهرستان دره شهر ، از
 
شرق به استان لرستان و از غرب به شهرستان ایلام محدود می گردد ، که دارای
 
دو بخش چهار دهستان 25، 60 روستا 25 دهیاری و 1200 کیلومتر
 
 وسعت می باشد
 
ارتفاعات مهم آن عبارتند از :کوه سیوان ،کوه چرمین ،کوه مانشت و قلارنگ
 
اماکن زیارتی شهرستان سیروان : امامزاده عباس (ع) - امامزاده سید علی (ع) -
 
امامزاده حاجی حاضر (ع) - امامزاده عباس عرب رودبار (ع) - امامزاده سیده صورت بانو -
 
پیشینه ی تاریخی شهرستان سیروان
 
این شهر با بقایای نیمه مدفون در محل کنونی روستای سرابکلان قرار دارد.
 
که در دوران شکوه و عظمت خود مرکز ایالت ماسبذان و از شهرهای مهم و
 
 آباد ایران عصر ساسانی بوده است،در میان آثار به جا مانده از سیروان،بنایی
 
موسوم به قصر انوشیروان ساسانی مشاهده می شود.