X

نام:سمیه

 

نام خانوادگی:نورالهی

 

سمت:مسئول واحد بهداشت روان

 

مدرک:کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 

 

1-تهیه ی برنامه عملیاتی  در کلیه مطالب آموزشی مربوط به سلامت روان و اجرای آن در سطح شهرستان 

2- تهیه برنامه عملیاتی پیشگیری از اعتیاد در راستای مبارزه با مواد مخدر 

 3-ادامه اجرای طرح بررسی تاثیر ارتقائ توان شبکه بهداشتی در شناسایی اختلال افسردگی ودرمان طبق پروتکل وزارت بهداشت ودرمان در پیشگیری از اقدام به خودکشی در شهرستان سیروان

4- اجرای برنامه ادغام بهداشت روان در شبکه روستای وشهری 

5- اجرای برنامه آموزش مهارتهای فرزند پروری به والدین 

6- اجرای برنامه آموزش مهارتهای زندگی به والدین دانش آموزان و سایر گرروهها 

7- اجرای برنامه حمایتهای روانی اجتماعی در حوادث غیر مترقبه 

8- اجرای برنامه ابزارهای ارتباطی بهبود و ارتقاء کیفیت روابط خانوادگی 

9- برگزاری هفته بهداشت روان 

10-آموزش پرسنل بهداشتی اعم از پزشکان مسئول مراکز بهداشتی درمانی – کاردانها – بهورزان – رابطین 

11-شناسایی بیماران مبتلا به ناراحتی های عصبی – روانی 

12- شناسایی ودرمان بیماران افسرده نحوه برخورد با بیماران شناسایی موارد در معرض خطر اقدام به خودکشی ،

13- برگزاری کلاس های آموزشی در مدارس در زمینه های پیشگیری از اعتیاد در راستای مبارزه با مواد مخدر 

14-برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه های مختلف ، مهارت های زندگی ،مهارت های فرزند پروری ،پیشگیری از خودکشی 

15- ارایه خدمات دارویی ومشاوره به مادران باردار جهت پیشگیری از افسردگی پس از زایمان

16- نظارت بر  نحوه ارایه خدمات روانشناسی به موارد اقدام کننده به خودکشی در مرکز مشاوره بهداشت روان

18- انجام هماهنگی های لازم با مراکز و بهورزان خانه بهداشت های تحت پوشش جهت شناسایی هرچه بیشتر افراد ی که در معرض خطر خودکشی هستند و ارجاع آن ها به مسئول سلامت روان شبکه جهت مشاوره به آن ها 

19- جمع آوری اطلاعات تفکیک شده موارد اقدام کننده به خودکشی در مر1کز بهداشتی درمانی شهرستان سیروان 

 20- انجام بیماریابی در سطح مراکز بهداشی درمانی روستایی وشناسایی بیماران در پنج گروه شدید روانی خفیف روانی صرع وعقب ماندگی ذهنی وسایر وتشکیل پرونده جهت درمان آنها و پیگیری درمانهای انجام شده .  

 21- انجام آموزش های بهدشت روان از طریق کارشناس ستادی شهرستان و کاردانها وبهورزان به مردم جهت ارتقائ سطح آگا هی آنها نسبت به مطالب بهداشت روان .

 22- ارایه گزارش آماری به معاونت بهداشتی استان