X

نام:ابوالفضل

نام خانوادگی:عزیزیان

سمت:مسئول واحد بهداشت مدارس

مدرک:کاردان مبارزه با بیماریها

 

 

شرح فعاليتهاي واحد سلامت مدارس و جوانان  :

 - تهیه برنامه عملیاتی با توجه به اولویتهای منطقه 

- هماهنگی با اداره آموزش و پرورش در تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی خدمات بهداشت مدارس

- نظارت و پایش از خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی

-هماهنگی با واحد بیماریها جهت انجام واکسیناسیون توام دانش آموزان اول دبیرستان 

- تشکیل پرونده بهداشتی جهت کلیه مدارس شهرستان(شهری و روستایی)و بازدید منظم از وضعیت بهداشت مدارس

- برقراری پایگاه سنجش جهت دانش آموزان پایه اول ابتدایی و انجام معاینات غربالگری – پزشکی – دندانپزشکی و تکمیل واکسیناسیون آنها

- انجام معاینات غربالگری و پزشکی دانش آموزان پایه اول راهنمایی و اول دبیرستان

- پیگیری و ارجاع دانش آموزانی که پس از معاینه دچار اختلال بوده تا رفع نقص

- بررسی وضعیت بهداشتی کلیه مدارس با همکاری واحد بهداشت محیط

- تشکیل کمیته پدیکلوزیس – شیر مدرسه با حضور کارشناسان مرکز بهداشت و آموزش وپرورش

- برگزاری جلسات آموزشی در خصوص بهداشت مدارس جهت بهورزان و کاردانان مدارس

- اجرای طرح آهن یاری در دبیرستانهای دخترانه شهر و روستا با همکاری و هماهنگی واحد تغذیه

- آموزش چهره به چهره دانش آموزان به مناسبتهای مختلف بهداشتی و نیازهای آن منطقه –آموزش کارکنان و والدین

- بررسی دانش آموزان از لحاظ پدیکلوزیس بصورت فصلی و توزیع شامپوی پرمترین در بین دانش آموزان مبتلا به پدیکلوز

- ارسال پمفلت – پوستر وکتابچه با عنوانهای مختلف بهداشتی به آموزش و پرورش جهت توزیع در بین مدارس تحت پوشش 

- انجام کنترل کیفی کلیه مدارس روستایی تحت پوشش و ارسال پسخوراند به خانه های بهداشت و پیگیری تا رفع نقص

- شرکت در دوره های بازاموزی و کارگاههای آموزشی

- بررسی نیازهای تجهیزاتی خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی درخصوص اجرای برنامه های مدارس

- تشکیل کمیته و شورای بهداشت مدارس به صورت فصلی با توجه به ضرورت اجرای برنامه ها

- همکاری و مشارکت در برگزاری کلیه مناسبتها (هفته سلامت، هفته بهداشت و درمان)

- تجزیه و تحلیل داده های آماری و گزارشات دریافتی

   برنامه هاي بهداشتي واحد سلامت مدارس و جوانان  :

- معاينات غربالگري ساليانه دانش آموزان كليه مقاطع تحصيلي در طول سال تحصيلي 

- معاينات پزشكي دانش آموزان كليه مقاطع تحصيلي در طول سال تحصيلي

- بهبود وضعيت تغذيه دانش آموزان و نظارت بر نحوه توزیع، نگهداری و مصرف شیر در مدارس و تغذیه دانش آموزان

- واكسيناسيون توام دانش آموزان پايه اول متوسطه ( 14-16 ساله )

- نظارت بروضعيت بهداشت محيط مدارس

- آموزش بهد اشت

- بيماريابي ، درمان وپيشگيري ازپديكولوزيس در مدارس 

  - پيشگيري از سوانح و حوادث در سنين مدرسه 

  - تشكيل پرونده بهداشتي جهت مدارس 

  - نظارت